Privacy statement

SCOTadvocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens SCOTadvocatuur verwerkt.

Grondslagen voor verwerking

SCOTadvocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. SCOTadvocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
  • Het innen van declaraties.
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing.
  • Het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.
  • Marketing- en communicatie-activiteiten.
  • Werving en selectie (sollicitatie).

SCOTadvocatuur verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden. SCOTadvocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Het delen van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met anderen gedeeld indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt onder meer te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van bijvoorbeeld een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan SCOTadvocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van SCOTadvocatuur persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Door SCOTadvocatuur ingeschakelde derde partijen die zelf als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, deurwaarder of deskundige. SCOTadvocatuur deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden

Beveiliging

SCOTadvocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval SCOTadvocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal SCOTadvocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

SCOTadvocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij SCOTadvocatuur BV aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken moeten schriftelijk worden gedaan en kunt u richten aan:

SCOTadvocatuur
T.a.v. mr. S.B.A. Lhachmi
Claushof 4
4532 BB Terneuzen
info@scotadvocatuur.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. SCOTadvocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van SCOTadvocatuur, www.scotadvocatuur.nl zijn knoppen (ook wel buttons genoemd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of buttons die u doorsturen naar social media netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. SCOTadvocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Website bezoek en cookies

Op onze website worden géén algemene bezoekgegevens bijgehouden. Onze website maakt géén gebruik van cookies. Onze website maakt wel gebruik van zogenaamde social plugins met links naar sociale netwerken of andere websites.

Wijzigingen

Dit privacy statement wordt met enige regelmaat aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u dan ook deze verklaring met regelmaat te raadplegen. De meest recente, geldende versie is terug te vinden op www.scotadvocatuur.nl

Vragen, opmerkingen of klachten

Wij stellen uw vragen en opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement op prijs. Als u van mening bent dat dit privacy statement niet wordt nagekomen en u een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens dan kunt u dit schriftelijk of digitaal aan ons melden via ondergenoemde contact gegevens. Tevens is ons kantoor aangesloten bij Klachten-en geschillen Dit privacy statement is vastgesteld op 1 januari 2019 door:

SCOTadvocatuur
Claushof 4
4532 BB Terneuzen

+31 (0)115 - 68 33 33
info@scotadvocatuur.nl