NOW en bedrijfseconomisch ontslag

Gevolgen van een ontslagverzoek

Frank van Frankies Vrolijke Strandtent is momenteel van overheidswege gedwongen gesloten en hij heeft er geen vertrouwen in dat het deze zomer nog goedkomt. Hij gaat voor zijn vijf werknemers een subsidieaanvraag doen conform de NOW en wil voor twee van hen bij het UWV een ontslagaanvraag indienen. Dat lijkt hem verstandig en hij wil weten of ik dat ook vind.

Met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid, kortweg de NOW, wordt getracht werkgevers tegemoet te komen die zich geconfronteerd zien met een terugval in omzet van ten minste 20% als gevolg van de coronacrisis. Afhankelijk van de omvang van de omzetdaling kan voor de periode maart tot en met mei 2020 een financiële ondersteuning, subsidie genoemd, tot 90% van de loonsom worden verkregen. Daar zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden en een belangrijke daarvan is het voorschrift dat de werkgever bij het UWV, gedurende het tijdvak waarop de subsidie betrekking heeft, geen verzoek indient om een werknemer op bedrijfseconomische gronden te mogen ontslaan.

Indien een werkgever zich niet aan dit voorschrift houdt, dan zal het UWV het verzoek in behandeling nemen, maar dan kan hij volgens de toelichting bij de NOW wel een sanctie tegmoet zien.

Die sanctie werkt als volgt.
Als Franks vijf werknemers ieder € 2.000,- per maand verdienen, dan bedraagt de totale loonsom gedurende de periode maart tot en met mei € 30.000,-. Indien hij in de subsidieperiode voor twee van hen een ontslagverzoek bij het UWV indient, dan zal de totale loonsom gecorrigeerd worden met het loon van deze twee werknemers. Bij die correctie wordt dit loon fictief verhoogd met 50%. Dat betekent dat de aanvankelijke totale loonsom verminderd wordt met (2 werknemers x € 2.000,- x 3 maanden, vermeerderd met 50%) € 18.000,-. De gecorrigeerde totale loonsom bedraagt in dat geval nog € 12.000,- met als gevolg dat de financiële tegemoetkoming, bij een subsidie van 90%, dan uitkomt op € 10.800,-. Dat levert slechts nog een dekking op van 60% van het aan de drie blijvende werknemers te betalen loon.

Dat is niet alles om rekening mee te houden. Indien het UWV al toestemming zou verlenen om op bedrijfseconomische gronden tot ontslag over te gaan, dan heeft de werkgever nog steeds de opzegtermijnen in acht te nemen. In het geval van Frank zou dat betekenen dat de twee arbeidsovereenkomsten pas tegen een datum ná mei kunnen worden beëindigd. Zolang die twee arbeidsovereenkomsten niet tot een einde zijn gekomen, loopt voor Frank zijn loonbetalingsverplichting gewoon door, maar nu geheel zonder subsidie.

Sterker nog, het risico bestaat dat het UWV geen toestemming tot ontslag verleent. Ook in dat geval is Frank de subsidie over de twee arbeidsovereenkomsten in de periode maart tot en met mei kwijt. Het gaat er namelijk niet om of de ontslagaanvraag wordt goedgekeurd en evenmin of daadwerkelijk tot ontslag wordt overgegaan, maar louter en alleen óf een ontslagaanvraag is gedaan.

Frank heeft besloten nog maar even te wachten met een dergelijke aanvraag. Hoe we het verder gaan aanpakken, onderzoeken we nu. Dat zal mede afhankelijk van verdere corona-ontwikkelingen en eventueel nog te verschijnen aanvullende regelingen.